Skip to main content

Privacybeleid

1. Inleiding

OMRON Healthcare Europe B.V. en haar dochterondernemingen binnen EMEA (“OMRON” of “we”) streven ernaar uw privacy te beschermen en te respecteren. Dit Privacybeleid beschrijft de grondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer u onze producten (“Producten”) aanschaft of wanneer u onze websites of apps opent, met ons communiceert of gebruikmaakt van andere services van ons (“Services“). Lees de onderstaande tekst aandachtig, zodat u onze ziens- en werkwijze ten aanzien van uw persoonlijke gegevens begrijpt evenals de manier waarop we omgaan met uw persoonlijke gegevens.

2. De persoonlijke gegevens die we verzamelen

In het kader van dit Privacybeleid behoort tot de persoonlijke gegevens alle informatie waarmee we u kunnen identificeren (onder één noemer “Persoonlijke gegevens“). Hieronder vindt u de Persoonlijke gegevens die we van u verzamelen wanneer u onze Producten aanschaft of gebruikmaakt van onze Services:

Ten behoeve van gewone Persoonlijke gegevens:

a. Uw contactgegevens. Uw naam, postadres en andere contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres, verzoeken, mogelijke klachten of eventueel andere gegevens die u vrijwillig verstrekt.

b. Automatisch verzamelde informatie. Technische informatie, waaronder uw IP-adres en browsertype en -versie, die we bijvoorbeeld verzamelen wanneer we cookies, webbakens en vergelijkbare technologie inzetten waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van onze websites of apps. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

c. Informatie over uw gebruik van onze online Services. Hiertoe behoren gegevens over de pagina's die u bezoekt, de producten en services die u bevallen en - als er een webwinkel voorhanden is - de inhoud van uw achtergelaten winkelmandje. d. Uw online aankopen. De gegevens die we verzamelen als u online een product aanschaft, zoals het bedrag en de datum van uw aankoop, het gekochte product of de aangeschafte service, de website waarop u uw aankoop hebt gedaan, betalingswijze, betalingsstatus, korting, leveringswijze en afleveradres.

e. Uw beoordelingen. De standpunten, ervaringen, voorkeuren en interesses en de beoordelingen van producten of evenementen die u achterlaat op onze websites of online of via sociale media met ons deelt.

f. Uw communicatiegegevens. Uw verzoeken, mogelijke klachten en eventueel andere gegevens die we ontvangen als we met u communiceren via telefoon, e-mail, sociale media of andere elektronische wegen.

g. Verzamelde informatie uit andere bronnen. We kunnen informatie verzamelen uit commercieel beschikbare bronnen zoals gegevensverzamelaars en openbare databases. We kunnen deze informatie (bijvoorbeeld naam, interesses, openbaar beschikbare gegevens) combineren met de informatie die we over u verzamelen, zodat we onze communicatie met u beter kunnen afstemmen op u en onze services en producten kunnen verbeteren. Indien wettelijk vereist, zullen we hiervoor separaat en uitdrukkelijk uw toestemming vragen.

h. Educatieve gegevens. De gegevens die we verzamelen wanneer je deelneemt aan een e-learning- of trainingscursus, zoals de inschrijving voor en pogingen om deel te nemen aan een cursus, certificeringen en gegevens van voltooide cursussen, cijfers en activiteit.

i. Verkeersgegevens. De gegevens die we verzamelen wanneer je verbinding maakt met ons OMRON-gastnetwerk (wifi). Dit omvat bijvoorbeeld je IP-adres en geo-locatiegegegevens.

Ten behoeve van speciale categorieën Persoonlijke gegevens:

We zullen ook de gezondheidsgegevens verzamelen die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u met ons communiceert, bijvoorbeeld wanneer u gebruikmaakt van bepaalde gezondheidsgerelateerde Producten of Services van OMRON. We zullen uitsluitend gezondheidsgegevens gebruiken die u ons vrijwillig verstrekt; we zullen dit alleen doen met uw voorafgaande toestemming of onder uw regie en uitsluitend voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn beschreven. U mag uw toestemming te allen tijde weigeren of herroepen; raadpleeg daartoe het artikel over 'Uw rechten' hieronder.

3. Doeleinden van het gebruik van Persoonlijke gegevens

OMRON verzamelt en gebruikt uw Persoonlijke gegevens voor de doeleinden hieronder en doet dit met een wettelijke grondslag. Wees u er echter van bewust dat in zoverre we al informatie over u hebben, we die informatie voor dezelfde doeleinden kunnen gebruiken.

a. Ten behoeve van de uitvoering van onze overeenkomst met u: Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit tussen u en ons afgesloten contracten en u te voorzien van de informatie en services waar u om vraagt, waaronder de afhandeling van uw verzoeken, vragen of klachten. Ingeval de mogelijkheid bestaat Producten online te bestellen of Services online aan te vragen, verwerken we deze gegevens om uw aankopen en verzoeken te kunnen beheren en afhandelen.

b. Ten behoeve van onze rechtmatige, commerciële belangen of die van derden: We kunnen gebruikmaken van uw Persoonlijke gegevens, zoals uw contactgegevens, uw account- en elektronische identificatiegegevens (zowel in geaggregeerde vorm als op individuele basis), met het doel onze Producten en Services te adverteren en contact te leggen met u voor marketing- of andere commerciële doeleinden als u een bestaande klant bent. Maar ook kunnen we hiervan gebruikmaken ten behoeve van analyse en verbetering van de kwaliteit van onze Producten en Services, evenals een beter begrip van u als klant, zodat we uw ervaring als gebruiker kunnen optimaliseren. Met deze gegevens kunnen we persoonlijke profielen opstellen en inschatten wat u zou kunnen interesseren, de effectiviteit van de aan u en anderen geboden reclame meten of begrijpen en relevante advertenties aanbieden. Als je deelneemt aan een van onze e-learning- of trainingscursussen, zullen we je persoonlijke gegevens gebruiken in de mate die nodig is om die cursussen te kunnen leveren. Daarnaast gebruiken we de verzamelde verkeersgegevens wanneer je verbinding maakt met ons gastnetwerk (wifi) met als doel ons netwerk te beschermen.

We kunnen uw Persoonlijke gegevens ook gebruiken voor andere rechtmatige, commerciële belangen onzerzijds, zoals daar zijn: genereren van geaggregeerde statistieken over de gebruikers van onze Services; planning, ontwikkeling, fabricage, verkoop, installatie en onderhoud van machines en apparatuur; ondersteuning van beveiliging en fraudepreventie; beheer van onze website en interne activiteiten, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, tests, onderzoek, statistische en onderzoeksdoeleinden; facilitering van onze bedrijfsvoering, functionering van bedrijfsbeleid en -procedures; implementatie van zakelijke transacties, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van OMRON-activa of -bedrijfseenheden, acquisitie, faillissement of vergelijkbare gebeurtenis; andere rechtmatige, zakelijke doeleinden die zijn toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.

c. Het gebruik van informatie op basis van uw toestemming: We kunnen gebruikmaken van de Persoonlijke gegevens waarnaar hierboven wordt verwezen in het artikellid ‘Speciale categorieën Persoonlijke gegevens’, voor de doeleinden die hierin zijn beschreven, maar we zullen dit alleen doen nadat we uw toestemming hiervoor hebben ontvangen.

We kunnen met uw toestemming hiervoor gebruikmaken van uw Persoonlijke gegevens voor marketingcommunicatie (op basis van uw profiel) via e-mail, SMS of een ander elektronisch medium.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken; raadpleeg daartoe het artikel 'Uw rechten' hieronder.

d. Ten behoeve van de naleving van onze wettelijke verplichtingen: Uw Persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor het bijhouden van een correcte bedrijfsadministratie, voor het voldoen aan rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties en het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving of anderszins wettelijke vereisten.

4. Gezamenlijk gebruik

We delen uw persoonlijke gegevens met de volgende partijen:

a. Gegevensbeheerders binnen de OMRON Group. Uw Persoonlijke gegevens zullen worden gedeeld met de verantwoordelijke OMRON-bedrijven die uw Persoonlijke gegevens mogen gebruiken conform de beschrijving in dit Privacybeleid. U vindt een overzicht van de desbetreffende verantwoordelijke OMRON-bedrijven hier. If you would like to contact any of these companies, please send an email to omce-odp@omron.com.

b. Dienstverleners en verwerkers. We maken regelmatig gebruik van externe leveranciers, waaronder:

  • zakenpartners, toeleveranciers (zoals aanbieders van IT-services) en onderaannemers voor de uitvoering van contracten die we zijn aangegaan of om namens ons services te verlenen;

  • financiële instellingen, voornamelijk om de kredietwaardigheid van onze klanten te onderzoeken;

  • aanbieders van statistieken en zoekmachines die ons ondersteunen bij de verbetering en optimalisatie van onze website, zoals Google Analytics.

Bij de verlening van hun services hebben zij namens ons toegang tot Persoonlijke gegevens en kunnen deze ontvangen, onderhouden of anderszins verwerken. Onze contracten met deze aanbieders staan niet toe dat zij uw Persoonlijke gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten nemen we alle uit commercieel oogpunt redelijke maatregelen om van derden te eisen dat uw Persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd en dat deze gegevens uitsluitend worden verwerkt conform onze instructies.

c. Partners. Het is mogelijk dat we u een service aanbieden in samenwerking met partners (bijvoorbeeld mede-opdrachtgevers of licentiegevers, licentienemers of distributeurs van onze merkproducten). We moeten uw Persoonlijke gegevens dan vrijgeven aan die partners. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zullen we alle uit commercieel oogpunt redelijke maatregelen nemen om van derden te eisen dat uw Persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd en dat deze gegevens uitsluitend worden verwerkt conform onze instructies of als medebeheerders. We zullen u ook duidelijk informeren over het delen van gegevens en u kunt ervoor kiezen hiertegen bezwaar te maken. Wanneer wettelijk vereist, zullen we voorafgaand uw toestemming vragen.

d. Derden ingeval wettelijke eis. We geven uw Persoonlijke gegevens ook vrij als dit een wettelijke verplichting is of in het kader van een onderzoek, rechtsvoorschrift, gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure waarmee wij worden geconfronteerd of om de rechten van OMRON en/of onze dochterondernemingen en de veiligheid van onze systemen en website te beschermen.

e. Derden in relatie tot een zakelijke transactie. Daarnaast kan informatie over onze klanten, waaronder Persoonlijke gegevens, worden vrijgeven als onderdeel van een fusie, verkoop, overdracht van OMRON-activa, acquisitie, faillissement of vergelijkbare gebeurtenis.

f. Derden die onze e-learning- en trainingscursussen aanbieden. Indien je een van deze cursussen op basis van je dienstverband voltooid, delen we je persoonlijke gegevens mogelijk met je werkgever. Neem contact op met je werkgever wat betreft de verwerking van je persoonlijke gegevens voor dit doel.

g. Overige derden op basis van toestemming. We geven ook informatie over u vrij, waaronder Persoonlijke gegevens, aan derden, wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven of ons hebt verzocht, deze informatie vrij te geven.

5. Internationale doorgifte van uw Persoonlijke gegevens

In de meeste gevallen zullen uw Persoonlijke gegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte. Wees u er echter van bewust dat OMRON alle Persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, ook zal doorgeven aan en verwerken in andere landen dan het land waarin u bent gevestigd, Japan bijvoorbeeld. De wetgeving in deze landen biedt mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau van uw Persoonlijke gegevens. OMRON zal zich daarom inspannen om erop toe te zien dat alle adequate waarborgen voorhanden zijn en dat er is voldaan aan alle toepasselijke wet- en regelgeving in relatie tot een dergelijke doorgifte, en dan met name voor Persoonlijke gegevens die worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit houdt in dat we de juridisch noodzakelijke contracten zijn aangegaan met de ontvangers van uw Persoonlijke gegevens, waarin waar nodig de contractuele standaardclausules zijn opgenomen zoals die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of een andere toezichthoudende instantie.

U bent gerechtigd tot het ontvangen van een exemplaar van de documentatie waaruit blijkt welke passende waarborgen zijn getroffen; u kunt hiertoe een verzoek indienen via omce-odp@omron.com.

6. Beveiliging

OMRON zal redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw Persoonlijke gegevens goed beveiligd zijn en daartoe de juiste technische, fysieke en organisatorische stappen zetten, zodat de gegevens beveiligd zijn tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeautoriseerde toegang of vrijgave, onbedoelde of onrechtmatige vernietiging en verlies. We nemen maatregelen om de toegang tot uw Persoonlijke gegevens te beperken tot die personen die toegang ertoe moeten hebben ten behoeve van een van de genoemde doeleinden in dit Privacybeleid. Verder leggen we contractueel vast dat alle derden die uw Persoonlijke gegevens verwerken, op een veilige wijze dezelfde mate van vertrouwelijkheid en integriteit voor uw Persoonlijke gegevens bieden.

7. Bewaring van gegevens

We bewaren uw Persoonlijke gegevens uitsluitend zolang als nodig is voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld (bijvoorbeeld de tijd die we nodig hebben voor klantenservice, beantwoording van vragen of oplossing van technische problemen), tenzij een langere periode wettelijk verplicht is of noodzakelijk is om verweer te voeren tegen een rechtsvordering .

8. Uw rechten

Laat ons in uw verzoek weten welke Persoonlijke gegevens u gewijzigd wilt hebben, of u deze gegevens in onze database wilt blokkeren of welke andere beperkingen u zou willen opleggen aan ons gebruik van uw gegevens. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs praktisch uitvoerbaar te voldoen aan uw verzoek.

Houd er rekening mee dat we bepaalde Persoonlijke gegevens moeten bewaren ten behoeve van archivering en/of de voltooiing van transacties die u al in gang had gezet, voordat u vroeg om wijziging of verwijdering.

Ingeval uw Persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar omce-odp@omron.com waarin u uw verzoek uiteenzet, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking ervan.

U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waarin u woonachtig bent, als u van mening bent dat de verzameling en het gebruik van uw Persoonlijke gegevens een schending betekent van dit Privacybeleid of de toepasselijke wetgeving.

9. Andere websites

Onze websites kunnen, van tijd tot tijd, koppelingen bevatten van en naar websites van derden, zoals onze zakenpartners, socialemedianetwerken, brancheorganisaties en dochterondernemingen. Als u een koppeling naar een dergelijke website volgt, moet u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid voeren en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dat beleid. Raadpleeg het beleid van de desbetreffende website voordat u Persoonlijke gegevens aan deze websites verstrekt.

10. Wijzigingen in het beleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en de bijgewerkte versie zal op onze websites tot uw beschikking staan. Als echter de aard van het gebruik van uw Persoonlijke gegevens fundamenteel wijzigt of als de wijziging op een andere wijze relevant is voor u, zorgen we er ook voor dat u informatie ontvangt voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt.

11. Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of over de manier waarop we in het algemeen met uw Persoonlijke gegevens omgaan of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u ons e-mailen op omce-odp@omron.com waarbij u de aard van uw vraag aangeeft.

Datum van uitgifte: September 2022

Selecteer maximaal 2 producten.